Burial & Cemetery Services

Upper Tumble Public Cemetery – Overview and applications for burial

The Council continues to receive plaudits for the standard of appearance and maintenance of the Cemetery and the Council takes the management of the cemetery (including health and safety) very seriously. Reduced interment fees for local residents are now in place in order to ensure that there is fair play for our local rate payers and Next of Kin. Please click on the link below for details of the rules of the cemetery, how to make an application and charges:

Rules & Regulations: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2024/04/UPPER-TUMBLE-PUBLIC-CEMETERY-RULES-REGULATIONS-01.04.2024.pdf

Application Form: http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2024/04/Application-for-Interment-01.09.2021-2.doc

For more information or to apply for interment please telephone the Burial Clerk, Mrs Wendi Freeman on 07413 189972.

POLITE NOTICE

In accordance with the rules and regulations of Upper Tumble Public Cemetery

Rule 6.10

The following items are not permitted anywhere within the cemetery or memorial garden:

Any item overlapping or outside of the defined memorial area.

Any glass items, including vases.

Any commemorative memorabilia except for flowers.

Fencing, edging or borders of any kind around or within a defined memorial space.

Any item deemed to be offensive, dangerous, or unbefitting of a cemetery/garden of remembrance.

Any items contravening Rule 6.10 will be removed by Llannon Community Council staff during the week commencing 29th April 2024.  Items will be stored in the Council office at Tumble Hall, SA14 6HR, until Friday, 31st May 2024.

Please phone the Clerk to the Burial Authority, Mrs Wendi Freeman on 07413 189972 to arrange collection.

Mrs Clare Hope (Clerk to the Council)

http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2024/04/PUBLIC-NOTICE-16.04.24-ENG.pdf

HYSBYSIAD CWRTAIS

Yn unol  â rheolau a rheoliadau Mynwent Cyhoeddus Tymbl Uchaf

Rheol 6.10

Ni chaniateir yr eitemau canlynol o fewn y fynwent na’r ardd goffa :

Unrhyw eitem sy’n ymestyn tros ymyl neu sydd y tu allan i’r ardal  goffa ddiffiniedig.

Unrhyw eitemau gwydr, gan gynnwys fasau.

Unrhyw wrthrychau coffa heblaw am flodau.

Ffens, ymyl neu forder o unrhyw fath o gwmpas neu o fewn i ofod coffa diffiniedig.

Unrhyw eitem a ystyrir yn annymunol, yn beryglus neu’n anaddas ar gyfer mynwent/gardd goffa.

Bydd unrhyw eitemau sy’n mynd yn groes i Reol 6.10  yn cael eu symud gan staff Cyngor Cymuned Llannon yn ystod yr wythnos yn dechrau Ebrill 29ain 2024.  Cedwir yr eitemau yn swyddfa’r Cyngor yn Neuadd Y Tymbl, SA14 6HR, tan ddydd Gwener Mai 31ain 2024.

Ffoniwch Glerc yr Awdurdod Claddu, Mrs Wendi Freeman ar 07413 189972, os gwelwch yn dda, i drefnu eu casglu.

Mrs Clare Hope (Clerc i’r Cyngor)

http://www.ccllannon.org.uk/wp-content/uploads/2024/04/PUBLIC-NOTICE-16.04.2024-CYM.pdf

%d bloggers like this: